پنج‌شنبه 27 4949 1396
واحد آزمون

کلید آزمون ادیان توحیدی

بارم هر سؤال 5/0 نمره می‌باشد.

 

1ـ کدام ادیان به ترتیب توحیدی و غیر توحیدی‌اند؟

الف) یهودیت ـ بودیسم

ب) شینو ـ یهودیت

ج) یهودیت ـ مسیحیت  

د) اسلام ـ مسیحیت

 

2ـ ادیان غیر توحیدی به جای معاد به چه چیزی معتقدند؟

الف) برهان

ب) شرک

ج) تناسخ

د) حکمت

 

3ـ دارنده "شتر زرد" معنای کدام واژه است؟

الف) پوروشاسب

ب) زردشت

ج) دغدو

د) گشتاسب

4ـ "اوستا" نام کتاب مقدس کدام آیین است؟

الف) یهودیت

ب) بودیسم

ج) مسیحیت

د) آیین زردشت

 

5ـ نشان ظاهری زردشتیان کدام است؟

الف) سدره پوشی

ب) کشتی

ج) پندار نیک

د) گفتار نیک

6ـ کدام مورد صحیح است؟

الف) مانویت در فاصله میان ظهور یهودیت و بودیسم پدید آمد.

ب) مانویت در فاصله میان ظهور مسیحیت و یهودیت پدید آمد.

ج) مانویت در فاصله میان ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد.

د) مانویت در فاصله میان ظهور یهودیت و زردشتی‌گری پدید آمد

7ـ پیروان حضرت موسی (ع) چه نامیده می‌شوند؟

الف) بنی‌اسرائیل، آرامی، آشوری، عبرانی

ب) بنی‌اسرائیل، مسیحی، کلدانی، عبرانی

ج) بنی‌اسرائیل، یهودی، کلیمی، عبرانی

د) آشوری، عبرانی، کلیمی، آرامی

 

8ـ لقب حضرت یعقوب (ع) کدام است؟

الف) اسرائیل

ب) بنی‌اسرائیل

ج) کلیم الله

د) روح الله

9ـ کدام مورد از ده فرمان خدا به حضرت موسی (ع) است؟

الف) تکبر نکنید.

ب) زیاد شدن ملخ

ج) به بت سجده نکنید.

د) دروغ نگویید.                   

10ـ ویرانی دوم قدس کدام مورد است؟

الف) 6 قرن ق.م. به دست بخت نصر

ب) سال 70 میلادی به دست تیتوس

ج) سال 70 میلادی به دست بخت نصر

د) 6 قرن ق.م. به دست تیتوس

11ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف) ارژنگ از منابع یهودی است

ب)ارژنگ از منابع زرتشتی است.

ج) ارژنگ از منابع مانوی است.

د) ارژنگ از منابع مسیحی است.

12ـ اندیشه‌های مزدک در چه مجموعه‌ای گرد آمده است؟

الف) کتاب دیوها

ب) شاپورگان 

ج) کتاب رازها 

د) مزدک نامه 

13ـ موسی به چه معناست؟

الف) بلند مرتبه

ب) پیروز بر قهرمان

ج) از آب کشیده شده.   

د) می‌خندد

14ـ بعد از چه کسی حاکمیت یکپارچه بنی‌اسرائیل تجزیه شد؟

الف) ابراهیم (ع)

ب) داود (ع)

ج) سلیمان (ع)

د) اسحاق (ع)

15ـ ترجمه عهد عتیق به یونانی به وسیله 72 عالم یهودی در اسکندریه مصر چه نام دارد؟

الف) ترجمه سبعینه 

ب) ولگاتا  

ج) جلای بابل  

د) تلمود

 

16ـ کدام مورد از موضوعات عهد عتیق است؟

الف) آینده کلیسا

ب) تاریخ

ج) نامه‌های رسولان  

د) خرده اوستا

17ـ کدام کتاب‌ها نام خود را از کلمه نخست نسخۀ عبری گرفته است؟

الف) سفر پیدایش 

ب) کتاب دانیال 

ج) سفر اعداد 

د) کتاب هوشع

18ـ عموم مسیحیان و یهودیان نویسندۀ اسفار پنجگانه تورات را چه کسی می‌دانند؟

الف) هوشع

ب) عزرا

ج) دانیال

د) حضرت موسی (ع)

19ـ تلمود در لغت به چه معناست؟

الف) شریعت

ب) قانون

ج) آموزش 

د) پوشیده

20ـ نوشته‌های جعلی کدام‌یک از کتاب‌های زیر است؟

الف) پراگماتیا

ب) سوداپیگرافا 

ج) تلمود 

د) اموشا

21ـ کدام مورد اسفار قانونی ثانوی هستند؟

الف) تلمود

ب) کتاب‌های سوداپیگرافایی 

ج) کتاب‌های اپوکریفایی 

د) عهد عتیق

 

22ـ فرقه یهودی فریسیا چه زمانی پدید آمدند؟

الف) دو دهه پس از میلاد

ب) قرن دوم بعد از میلاد 

ج) دو دهه پیش از میلاد 

د) قرن دوم قبل از میلاد

23ـ کدام‌یک از فرقه‌های یهودی تنها پنج سفر تورات را می‌پذیرند؟

الف) صدوقیان

ب) فریسیان 

ج) سامریان  

د) اسنیان

24ـ اسم خاص خدا در یهودیت چیست

الف) یهوه 

ب) ادونای 

ج) اهورامزدا 

د) اهریمن

25ـ معنای نبوت در یهودیت چیست؟

الف) جادوگری

 ب) پیشگویی 

ج) رسالت 

د) رهبری

26ـ مهم‌ترین روزۀ یهودیان چه نام دارد؟

الف) یوم بوریم

ب) یوم کیپور    

ج) روزۀ دوشنبه 

د) روزۀ پنجشنبه

 

27ـ عید پِسَح (فصح) به چه مناسبتی در یهود گرامی داشته می‌شود

الف) چشم پوشی خدا از قتل نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل

ب) به مناسبت آغاز ماه 

ج) به مناسبت روز شنبه 

د) به مناسبت آغاز سال

28ـ پادشاهی که در یهود به دست مقامات روحانی با روغن مسح می‌شد، چه نامیده می‌شد؟

الف) پوریم

ب) حَنوکا  

ج) ماشیح 

د) کیپور

 

29ـ مدعیان مسیحایی در قرون متوالی فرقه‌هایی پدید آورده‌اند، از جمله آنان فرقه ....... است.

الف) اِسنی

ب) فَریسی 

 ج) صدوقی 

 د) دونمه

30ـ پیروان حضرت عیسی (ع) چه نامیده می‌شوند؟

الف) نصارا ـ گبر

ب) نصارا ـ یهودی 

ج) مسیحی ـ یهودی

د) نصارا ـ مسیحی 

31ـ حاکمیت سیاسی منطقه‌ای که عیسی (ع) در آنجا ظهور کرد، از آنِ که بود؟

الف) یونانیان 

ب) امپراتوری ایران  

ج) امپراتوری روم 

د) سلوکیان

32ـ به گفته اناجیل متی و لوقا تولد عیسی (ع) در روزگار پادشاهی چه کسی بود؟

الف) سلوکید دوم  

ب) بطلمیوس   

ج) سلوکید اول 

د) هیرودیس

33ـ به عقیده مسیحیان رسالت حضرت عیسی (ع) بعد از شهادت چه کسی آغاز شد؟

الف) حضرت یحیی (ع) 

ب) حضرت زکریا (ع) 

ج) پولس  

د) یوشع

34ـ بخشی از کتاب مقدس مسیحیان که دربارۀ پیمان نو سخن می‌گوید، چه نام دارد؟

الف) عهد عتیق 

ب) عهد جدید 

ج) تلمود  

د) اپوکرینا

35ـ عهد جدید از نظر موضوعی چند بخش است؟

الف)

ب) 3  

ج) 5  

د) 2

 

36ـ موضوع کتاب مکاشفه یوحنا چیست؟

الف) ادبیات

ب) آینده کلیسا  

ج) نامه‌های رسولان  

د) تاریخ

37ـ عهد جدید چند کتاب دارد؟

الف) 66

ب) 39 

ج) 27

د) 76

38ـ بزرگ‌ترین و جهانی‌ترین کلیسا چه نام دارد؟

الف) منونایت

ب) ارتدکس 

ج) پروتستان  

د) کاتولیک

39ـ معنای کاتولیک چیست؟

الف) اعتراض   

ب) جامع  

ج) درست عقیده   

د) پوشیده

40ـ نام آیین تدهین در کلیسای غرب (کاتولیک) چیست؟

الف) تایید  

ب) مسح 

ج) عشای ربانی 

د) توبه

 


شرکت مسیر فناوری اطلاعات