پنج‌شنبه 27 4949 1396
واحد آزمون

کلید آزمون فلسفه اسلامی

بارم هریک از سوال‌ها (یک‌ نمره) می‌باشد.

1. موضوع فلسفه از نظر ارسطو و اکثر فلاسفۀ اسلامی چیست؟

الف) امور مجرد           ب) موجود بما هو موجود              ج) جوهر                 د) مبادی اولی

2. تعریف (حکمت آن است که آدمی جهانی گردد عقلی برطبق جهان عینی)، از کیست؟

الف) کندی                ب) سهروردی                        ج) ابن سینا               د) محقق سبزواری

3. چه کسی با ترجمۀ آثار فلسفی یونان در آشنا نمودن مسلمانان با فلسفۀ یونان نقش مؤثری داشت؟
الف) کندی
                   ب) فارابی                              ج) اسحاق بن حنین      د) یوحنا بن ماسویه

4. دیدگاه کندی دربارۀ چگونگی توصیف خداوند چیست؟

الف) توصیف خداوند با صفات ثبوتی                          ب) جایز نبودن توصیف خداوند

ج) توصیف خداوند با صفات سلبی                             د) توصیف خداوند با صفات ثبوتی و سلبی

5. کدام عالَم، وجه تمایز فلسفۀ اشراق و فلسفۀ مشاء است؟

الف) انوار قاهره         ب) انوار اسفهبدیه                      ج) مجردات              د) اشباح مجرد

6. نخستین بار چه کسی نظریۀ صدور و فیض را در تبیین رابطۀ عالم با خدا مطرح کرد؟

الف) ارسطو            ب) فارابی                                ج) فلوطین               د) شیخ اشراق

7. وجود از نظر ملاصدرا ............ ، ............ و ........... است.

الف) مشترک لفظی/ مشکک/ اصیل                         ب) مشترک معنوی/ مشکک/ اصیل

ج) مشترک معنوی/ متواطی/ اعتباری                        د) مشترک لفظی/ متواطی/ اعتباری

8. مهمترین کتاب ملاصدرا که جامع آموزه‌های حکمت متعالیه است، ....... است که تلخیص و تلفیق‌گونه‌ای از مباحث آن را در ....... نگاشته است.

الف) اسفار / اشارات        ب) الشواهد ‌الربوبیه / اسفار        ج) اسفار / الشواهد ‌الربوبیه       د) الشواهد الربوبیه / اشارات

9.نظر محقق دوّانی‌ در مورد اصالت وجود و ماهیت چیست؟

الف) اصالت وجود در ممکن‌الوجود و اصالت ماهیت در واجب‌الوجود

ب) اصالت وجود

ج) اصالت ماهیت

 د) اصالت وجود در واجب‌الوجود و اصالت ماهیت در ممکن‌الوجود

10. دو جریان موازی که در عصر ملاصدرا به چشم می‌خورد چیست؟

الف) کلامی شدن فلسفه و فلسفی شدن کلام                 ب) عرفانی شدن فلسفه و فلسفی شدن عرفان

ج) نقلی شدن فلسفه و شهودی شدن فلسفه                    د) التقاطی شدن فلسفه و فلسفی شدن عرفان

11. ملاصدرا بر اساس .......، ........، و ........ معتقد است که تمام موجودات خارجی وجود رابط و عین الربط‌اند.

الف) تباین موجودات ـ اصالت وجود ـ بحث علت و معلول بودن

ب) اصالت ماهیت ـ تباین موجودات ـ اعتباری بودن وجود

ج) اصالت وجود ـ وحدت تشکیکی وجود ـ بحث علت و معلول بودن

د) اصالت ماهیت ـ وحدت تشکیکی وجود ـ بحث علت و معلول بودن

12. بحث .....، .....، ..... از همان ابتدای تکوین فلسفه اسلامی مطرح شد و از ابتکار‌های فلاسفه اسلامی…. ، ..... است.

الف) وجوب ـ امکان ـ امتناع ـ فلسفه یونان ـ فلسفه غرب         ب) وجوب ـ امکان ـ امتناع ـ فارابی ـ ابن‌ سینا

ج) تضاد ـ تباین ـ امتناع ـ مشائیان ـ اشراق                        د) وجوب ـ امکان ـ تباین ـ فلسفه یونان ـ ابن ‌سینا

13. کدام عبارت نادرست است؟

الف) ملاصدرا مدعی شد موجود یا واجب است یا ممکن، وجود واجب، وجود بسیط و بی‌نیاز از غیر است؛ و وجوب ذاتی یا ضرورت ازلی تنها در واجب‌الوجود هست.

ب) ماهیت واجب‌الوجود، علت وجود اوست یا ماهیت ممکن‌الوجود، علت عدم اوست.

ج) در حکمت متعالیه ملاصدرا؛ ممتنع اعتبار عقلی است و در خارج موجود نیست.

د) معلول از جهت این‌که در اصل وجود و وجوب وجود, به واجب‌الوجود نیازمند است؛ این فقر وجودی یا امکان فقری با امکان ماهوی متفاوت است.

14. کدام دانشمندان اسلامی برای نخستین‌بار از عنوان "وجود ذهنی" استفاده کردند و بابی را با این عنوان گشودند؟

الف) فخر ‌‌رازی                  ب) خواجه ‌نصرالدین ‌طوسی                     ج) ابن ‌سینا                     د) سهروردی

15. شیخ ‌اشراق از میان پنج ‌جوهر مشائیان تنها سه ‌جوهر....... را پذیرفت.

الف) عقل ـ نفس ـ جسم                                                            ب) عقل ـ ماده ـ صورت   

ج) نفس ـ جسم ـ صورت                                                            د) نفس ـ ماده ـ جسم

16. مسائل فلسفه به مجموعه احکام و مباحثی گفته می‌شود که دربارۀ ............. مطرح است.

الف) موجود معلول                 ب) عوارض ذاتی موجود                           ج) موجود مطلق            د) مطلق وجود

17. نظریه ..... را متکلمان و نظریه ..... فلاسفه مشاء و اشراق و نظریه ..... صدر‌‌‌‌‌‌المتالهین و پیروان او باور‌مند هستند.

الف) حدوث ـ امکان ماهوی ـ امکان وجودی                       ب) امکان ماهوی ـ حدوث ـ امکان وجودی

ج) امکان وجودی ـ امکان ماهوی ـ حدوث                          د) حدوث ـ امکان وجودی ـ امکان ماهوی

18. در "برهان صدیقین" برای اثبات وجود خداوند؛

الف) چیزی غیر از حقیقت وجود، واسطه قرار نمی‌گیرد.

ب) بدون توجه به پدیده‌های جهان و افعال خداوند و تنها با نظر به اصل وجود و تقسیم‌های آن, واجب‌الوجود به اثبات می‌رسد.

ج) از ذات الهی به صفات خدا و از صفات خدا به افعال او استدلال می‌شود.

د) همه ‌موارد

19. کشف و بیان معارف قرآن به نحوی که مطابق عرفان و برهان باشد، هدف کدام کتاب صدرالمتألهین است؟

الف) اسفار                  ب) مفاتیح‌الغیب                          ج) مبدأ و معاد                         د) شرح اصول کافی

20. کدام مورد، تفاوت بین «اصول متعارف» و «اصول موضوعه» است؟

الف) اصول متعارف جزء مبادی تصدیقی است و اصول موضوعه جزء مبادی تصوری.

ب) اصول موضوعه، صحت آن فرض گرفته می‌شود اما اصول متعارف بدیهی هستند.

ج) اصول متعارف، بدیهی و قطعی نیستند ولی اصول موضوعه تردید ناپذیرند.

د) اصول متعارف، دلایل و براهین علم بر روی آن بنا می‌شود ولی اصول موضوعه این‌گونه نیست.       

 


شرکت مسیر فناوری اطلاعات