پنج‌شنبه 27 4949 1396
واحد آزمون

علم رجال

سوالات مخصوص رشته علوم حدیث

بارم هر سوال 1 نمره –  مدت آزمون 60 دقیقه

 

 

 

1-در کدام دسته از روایات باید احتمال صدق و کذب بررسی شود؟

الف) خبر متواتر

ب) خبر واحد

ج) همۀ انواع روایات

د) «الف» و «ب»

2- دلیل انتخاب تعریف اول علم رجال چیست؟

الف) ذکر نشدن هدف در تعریف؛ تبیین دقیق وظایف دانش رجال

ب) تفصیلی بودن تعریف؛ تبیین شناخت دقیق رجال سند

ج) عدم ابهام در بیان وظایف رجال؛ اختصاص تعریف به خبر واحد

د) تصریح به شناخت هویت راوی؛ تصریح به شناخت مدح و ذم راوی

3- هدف ابتدایی دانش رجال چیست؟

الف) شناخت احوال خبر واحد

ب) شناخت صحّت و سقم روایات

ج) تعیین اعتبار راوی

د) شناخت سنّت معصومین (علیهم السلام)

4- کدام گزینه بیانگر آیات مورد استناد عالمان شیعه در اثبات حجیت خبر واحد است؟

الف) نبأ، ولایت، تطهیر، کتمان

ب) کلاله، نبأ، سؤال، کتمان

ج) نفر، کتمان، جزاء

د) کتمان، نبأ، نفر

 

5- دلیل قابل قبول و مشهور اعتبار خبر واحد چیست؟

الف) سیرۀ عقلا

ب) قرآن

ج) سنت

د) اجماع

6- کدام گزینه از دلایل نیاز به دانش رجال نیست؟

الف) دستور ائمه به استفاده از صفات راوی در ترجیح اخبار متعارض

ب) وجود افراد دروغگو در میان راویان

ج) وجود روایات تقیه‌ای

د) عدم دسترسی به منابع دست اول

7- کدام گزینه از جمله پاسخ‌هایی که به ادعای‌حرام بودن دانش رجال داده شده، نیست؟

الف) عملکرد ائمه (علیهم السلام) در معرفی افراد دروغگو.

ج) آیۀ نباء که می‌فرماید: ﴿إن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَباءٍ فَتَبَیَّنوا

ب) ترجیح حفظ احکام الهی بر تحقق غیبت و تجسس

د) نهی کلی از غیبت

8- شهرت روایی به چه معنا است؟

الف) شهرت و متداول بودن یک فتوا بین علما و فقها

ب) اعتماد بزرگان و فقها بر یک روایت

ج) شهرت و شیوع نقل حدیث توسط اساتید و مشایخ

د) نقل یک روایت در کتب اربعه یا اصول

 

9- دانش رجال درکدام‌یک از موارد زیر نقشی ندارد؟

الف) شناخت مذهب راوی

ب) شناخت صلاحیت و میزان دقت راوی در روایات

ج) احراز تقیه‌ای بودن یا نبودن حدیث

د) شناخت حجیت متن حدیث

10- اصحاب اجماع چه کسانی هستند؟

الف) محدثان عصر امام صادق (علیهم السلام)

ب) محدثان شیعه از زمان امام صادق (علیه السلام) تا امام رضا (علیه السلام)

ج) فقیهان اصحاب ائمه (علیهم السلام) از امام باقر (علیه السلام) تا عصر امام رضا (علیه السلام)

د) شاگردان امام صادق (علیه السلام) که در بارۀ آن‌ها توثیق عام بیان شده است.

11- ادعای اعتبار احادیث کتب اربعه از سوی ......... و در ........ به طور مستدل و اساسی مطرح شده است.

الف) اخباریان ـ کافی

ب) محدث نوری ـ خاتمۀ مستدرک وسائل الشیعه

ج) اصولیان ـ خاتمۀ مستدرک وسائل الشیعه

د) محدث نوری ـ وسائل الشیعه

12- از دیدگاه محدث نوری اعتقاد بر اینکه کافی از اصول برگرفته شده است و حتی اجل از آن‌ها است به معنای ........... .

الف) بی­نياز نبودن احاديث از نقد و بررسی است.

ب) جامعیت کتاب کافی و دقت مؤلف آن است.

ج) بی‌نیازی از بررسی اسناد روایات کتاب کافی است.

د) همۀ موارد

13- از نظر شیخ طوسی یکی از شروط‌ پذیرش احادیثی که در اصول آمده است، چیست؟

الف) تکرار حدیث در اصلی دیگر

ب) شهرت راوی آن در میان قدما

ج) وجود همان حدیث در منابع مشهور

د) احراز وثاقت راوی

 

14- به اعتقاد محدث نوری تعبیر «أوثق و أثبت» در مورد کلینی بیانگر چیست؟

الف) وثاقت و هم‌مرتبگی او با اصحاب اجماع، علی بن حسین طاطری و راویانی از این دست

ب) نقل نکردن از راوی ضعیف و مجهول

ج) نقل نکردن روایتی که به بررسی سندی نیاز دارد.

د) «الف» و «ب»

15- کدام گزینه بیانگر شیوۀ شیخ صدوق در گردآوری روایات من لایحضره الفقیه است؟

الف) غالباً‌ احادیث متعارض و مورد اختلاف را نیاورده است.

ب) روایاتی را که بر پایۀ آن‌ها فتوا داده و بر صحت آن‌ها حکم کرده، آورده است

ج) تنها روایاتی را که از کتاب‌های مشهور استخراج شده و معتمد و مرجع هستند، گرد آورده است.

د) همۀ موارد

16- کدام گزینه در ردّ ادعای صحت کتاب‌های تهذیب و استبصار صحیح است؟

الف) شهادت شیخ طوسی در عدة الأصول به صحت روایات این دو کتاب صراحت ندارد.

ب) شهادت شیخ بر صحت روایاتش به اعتبار آنها برای دیگران نمی‌انجامد.

ج) عبارتی که بدان استناد شده در کتاب عدة الأصول شیخ طوسی وجود ندارد.

د) با توجه به محتوای دو کتاب حدیثی شیخ، اعتماد او به همۀ مصادرش محرز نمی‌شود.

17- چرا نمی‌توان در اعتبار آرای رجالی شهادت را از مبانی حجیت برشمرد؟

الف) شهادت باید خبری جزمی و قطعی باشد حال آن‌که اخبار رجالیان جز در مواردی قطعی نیست.

ب) شهادت باید از سوی شاهد عینی به صورت قطعی برای حاکم ذکر شود.

ج) شهادت رجالیان چون کتبی است اعتبار ندارد.

د) «الف» و «ب»

18- در چه صورت نظر خبره مورد استناد و اعتماد قرار می‌گیرد؟

الف) در صورتی که معارض نداشته باشد.

ب) در صورتی که شرع از آن نهی نکرده باشد.

ج) در صورتی که عقلا در همۀ اعصار و زمان‌ها بدان مراجعه کرده باشند.

د) «الف» و «ب»

19- در مبنای وثوق و اطمینان، کدام تحلیل سیرۀ عقلایی مدّ نظر است؟

الف) اعتبار خبر ثقه

ب) اعتبار خبر موثوق‌به

ج) اعتبار خبر واحد

د) همۀ موارد

 

20- امکان علم وجدانی و تعبدی نسبت به برخی توثیقات و تضعیفات، کدام یک از مبانی حجیت قول رجالی را ردّ کند؟

الف) خبر واحد

ب) شهادت

ج) رجوع به خبره

د) انسداد صغیر

 

سوالات مخصوص رشته علوم و معارف قرآنی

بارم هر سوال تستی 1 نمره – مدت آزمون 90 دقیقه

 


 

1-کدام گزینه بیانگر مهم‌ترین وظیفۀ دانش رجال است؟  

الف) بررسی هویت راوی و میزان اعتبار او

ب) تمییز مشترکات و توحید مختلفات

ج) بررسی صحت سندی

د) همۀ موارد

2- کدام گزینه در شمار اصول اولیۀ رجالی نیست؟  

الف) رجال برقی

ب) رجال کشی

ج) رجال ابن داوود حلی

د) رجال ابن غضائری

3- کدام گزینه دربارۀ رجال کشی صحیح نیست؟  

الف) اصل کتاب تا حدود قرن 8 در اختیار دانشمندان بوده است.

ب) واژۀ «اختیار» در نام کتاب نشانگر تلخیص کتاب توسط شیخ طوسی است.

ج) اصل نظریۀ اصحاب اجماع در این کتاب طرح شده است.

د) اسناد روایات اهل سنت در کتاب حذف شده و تنها اسناد روایات شیعه باقی گذاشته شده است.

4- کدام گزینه دربارۀ رجال نجاشی صحیح نیست؟

الف) بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات رجالی راویان شیعه در این کتاب آمده است.

ب) قصد نجاشی تنها شرح حال راویان شیعه است بنابراین در ذکر راویان سنی حتماً به مذهب راوی اشاره می‌کند. 

ج) این کتاب در دو بخش و در هر بخش به ترتیب الفبای نام راوی تنظیم شده است.

د) بر خلاف شیخ طوسی، سکوت نجاشی دربارۀ مذهب راوی نشانگر شیعه بودن او است.

5- کدام گزینه دربارۀ عبارات کتاب الرجال طوسی صحیح است؟  

الف) مراد از اصحاب لقاء، راویانی است که معصومان علیهم السلام را ملاقات و از ایشان حدیث نقل کرده‌اند.

ب) مراد از اصحاب اسناد، راویانی است که از معصومان علیهم السلام مستقیم روایت کرده‌اند.

ج) مراد از اصحاب سماع، راویانی است که با واسطه از معصومان علیهم السلام روایت کرده‌اند.

د) مراد از اصحاب روایت، راویانی است که از معصومان علیهم السلام روایت کرده‌‌اند.

6- از ویژگی‌های رجال ابن داوود ........ ؟

الف) پرداختن به جرح و تعدیل با استفاده از علائم اختصاری و رمز است.

ب) از اصول ثانویه است که تمامی رجالیان به آن اعتماد کرده‌اند.

ج) به دلیل خالی بودن از نظرات اجتهادی نسبت به خلاصه الاقوال امتیاز دارد.

د) بر اساس طبقات راویان تنظیم شده است و مشتمل بر سیزده طبقه است.

7- کدام راوی از جمله اصحاب اجماع نیست؟  

الف) علی بن حسن طاطری

ب) زراره بن اعین

ج) جمیل بن دراج

د) محمد بن ابی عمیر

8- با توجه به مقدمۀ کتاب کامل الزیارات کدام گزینه در شمار شروط پذیرش توثیق در این کتاب نیست؟  

الف) نقل روایت از معصوم علیه السلام

ب) اتصال سند تا معصوم علیه السلام

ج) امامی بودن راوی

د) توثیق راویان بدون واسطۀ نویسنده

9- کدام گزینه با توجه به شناخت حاصل از علم رجال صحیح‌تر می‌نماید؟

الف) شناخت قرینه‌های صریح مؤثر در اعتبار سندی روایات و یا راویان اسناد

ب) شناخت تمام خصوصیات فردی و زندگی راوی و نیز خصوصیات مؤثر در اعتبار او

ج) شناخت اسناد تمامی اخبار رسیده از معصومان علیهم السلام از نظر میزان اعتبار راویان آنها

د) شناخت احوال راویان خبر واحد از نظر ذات و وصف

10- کدام دیدگاه دربارۀ حجیت اقوال رجالیان صحیح‌تر است؟

الف) حجیت اقوال رجالیان از باب ظن است

ب) حجیت اقوال رجالیان از بابُ خبرویت است

ج) حجیت اقوال رجالیان از باب شهادت است

د) حجیت اقوال رجالیان از باب انسداد باب علم و علمی است

11-کدام گزینه از شرایط قابل قبول نزد شیعه و سنی در اعتبار راوی نیست؟

الف) عقل

ب) ایمان

ج) بلوغ

د) ضبط

12-کدام گزینه دربارۀ راه‌های کشف توثیق خاص صحیح نیست؟

الف) روایات متضمن توثیق راوی از زبان معصوم علیه السلام به شرط اطمینان از صدور آنها

ب) توثیق عالم رجالی به شرط آنکه در زمرۀ عالمان متقدم باشد.

ج) اجتهاد عالم رجالی در صورت اطمینان‌آور بودن برای دیگران

د) هیچ‌کدام

13-تمیز مشترکات و توحید مختلفات به ترتیب یعنی تشخیص نام راوی در صورت .....؟

الف) مشترک بودن نام بین چند شخص ـ تعدد نام برای یک راوی

ب) اشتراک نام در راویان مختلف ـ اتحاد نام‌های مختلف راویان

ج) اشتراک در توثیق بین چند راوی ـ وحدت راوی و مروی عنه چند نام

د) تشابه و اشتراک نَسَب در چند راوی ـ اتحاد نام‌های مختلف راویان

 

تشریحی

1.       هنگام تعارض بین جرح و تعدیل چه راهی برای حل آن وجود دارد؟ (ذکر هر دو نظریه به صورت کامل) (3 نمره)

2.       توثیق عام مشایخ ثقات ثلاثه را به صورت کامل توضیح دهید. (4 نمره)

 

 

 


شرکت مسیر فناوری اطلاعات